Obchodní podmínky

INFORMACE

Obchodní podmínky

I.Působnost

 1. Obchodní podmínky jsou vydávány v souladu s § 273 Obchodního zákoníku, jsou platné pro všechny nabídky a ostatní obchodní smlouvy na zboží, které prodává firma


Školky Litomyšl, spol. s r. o., se sídlem T. G. Masaryka 506, 57001 Litomyšl,
IČO 15034143, DIČ CZ15034143
(dále jen prodávající).

 1. Obchodní podmínky jsou obecně platné, odchýlit se od nich mohou smluvní strany při uzavírání smlouvy dohodou, a to pouze v písemné formě
 2. Kupujícím rozumíme právnickou nebo fyzickou osobu. Kupující jsou rozděleni do skupin podle historie a velikosti odběru. Definujeme skupiny kupujících PROFI SERVIS a skupinu kupujících FLOREUM.

II.Nabídky

 1. Všechny nabídky vystavené prodávajícím jsou nezávazné, pokud v písemné nabídce není uvedeno, že závazná je.
 2. Pokud prodávající v konkrétní závazné nabídce rezervuje zboží, stanoví též datum platnosti nabídky, do kterého kupující oznámí faxem, že činí objednávku. Po stanoveném datu se stává nabídka nezávaznou.
 3. Nestanoví-li prodávající v konkrétní nabídce datum dle předchozího odstavce, platí, že lhůta činí 5 pracovních dnů ode dne, kdy potencionální kupující obdržel nabídku. Uplynutím této lhůty se nabídka stává nezávaznou
 4. Vzorky vyžádané kupujícím mu může prodávající vyúčtovat

III.Objednávky

 1. Objednávka zboží dodávaného prodávajícím musí obsahovat:
 2. obchodní jméno a sídlo kupujícího, jeho IČO, DIČ, jméno oprávněného zástupce k podpisu smlouvy
 3. požadované zboží, přesný název (včetně kultivaru) a určení množství a velikosti kontejneru, případně druh obalu pro přepravu
 4.  termín převzetí zboží
 5. způsob platby a bankovní spojení
 6. odpovědný zástupce kupujícího
 7. datum a podpis kupujícího, resp. Odpovědného zástupce s uvedením jeho funkce
 8. způsob dopravy
 9. minimální hodnota objednávky je 7000 Kč bez DPH, v cenách kupujícího.
 10. Pokud to vyžaduje charakter obchodního případu, nebo pokud si vyžádá smlouvu kupující, vystaví prodávající na základě objednávky, do 5-ti pracovních dní, ode dne, kdy obdržel objednávku, návrh kupní smlouvy
 11. V návrhu kupní smlouvy budou obsaženy údaje uvedené v objednávce a dále:
 12. návrh kupní smlouvy
 13. základní údaje prodávajícího
 14. bankovní spojení
 15. odpovědný zástupce prodávajícího
 16. datum a podpis prodávajícího, resp. odpovědného zástupce
 17. Kupní smlouva bude vystavena ve dvojím vyhotovení a nabývá platnosti po potvrzení podpisem oprávněných osob a označení firemním razítkem, a to nejpozději při odběru zboží.
 18. V případě že zákazník podepíše obchodní podmínky v kanceláři prodávajícího, není nutné podepisovat pro každý dílčí obchodní případ kupní smlouvu. V těchto případech kupující bude vystavovat objednávky na požadované zboží dle č. 3.1 těchto podmínek. Prodávající obratem písemně potvrdí objednávku s návrhem změn dle aktuálního stavu zásob. Po potvrzení objednávky zákazníkem se kupní smlouva uzavřena. Dohodnou-li se smluvní strany, mohou si objednávky a jejich potvrzení zasílat faxem. 

IV.Ceny

 1. Ceny nabízeného zboží odpovídají aktuálnímu ceníku prodávajícího. Tyto ceny neobsahují daň z přidané hodnoty (DPH)
 2. Ceny rostlin zahrnují cenu kontejneru, nezahrnují náklady na barevné etikety, foto karty, přepravní obaly ani náklady na dopravu
 3. Kupující mají stanoveny ceny podle svého zařazení do skupin zákazníků PROFI SERVIS a skupiny zákazníků FLOREUM.
 4. Ceny jsou platné pro dodávky s místem plnění provozovna Litomyšl (ekvivalent EXW Litomyšl).
 5. Náklady na dopravu z místa plnění (Litomyšl) zajišťovanou prodávajícím hradí dle stanovených podmínek kupující.
 6. Kompletace objednávky a její příprava na expedici - V případě, že společnost Školky Litomyšl připraví objednané zboží na expediční zónu, je zákazník (objednatel) povinen zaplatit manipulační poplatek ve výši 3 % z fakturované částky bez DPH, minimálně Kč 500,- bez DPH, nejvýše však Kč 2500,- bez DPH. V poplatku je zahrnuta příprava, expedice, náklady na paletování, přípravu CC vozíků. Osobní výběr zboží na prodejně CaC nepodléhá manipulačnímu poplatku. Jehličnaté i listnaté stromy s označením dtbal jsou uvedeny v ceníku bez těžebního poplatku, který činí na kus Kč 300,- bez DPH.

V.Obaly

 1. Rostliny jsou připravovány do přepravních obalů. Tyto jsou zákazníkovi účtovány samostatně
 2. Pokud má zákazník při přebírání zboží přepravní obaly na výměnu v požadované kvalitě a počtu, lze je na jeho žádost vyměnit. V tomto případě se přepravní obaly zákazníkovi neúčtují.
 3. Výměna obalů dle čl. V.2 je možná pouze v době odběru zboží. Bez souhlasu prodávajícího se žádné obaly v jinou dobu nesmějí vyměňovat.
 4. Pokud nedojde k výměně přepravních obalů dle čl. V.2 je prodávající oprávněn účtovat dodané obaly pevně stanovenou cenou.

VI.Označení rostlin

 1. Dodávky jednotlivých odrůd rostlin jsou označeny latinským názvem rostliny, případně číslem rostliny Školky Litomyšl.
 2. Případné rizikové druhy jsou vybaveny rostlinolékařským pasem a vyznačeny v dodacím listě či faktuře. 

VII.Dodávky zboží

 1. Kupující je povinen si odebrat zboží v termínu uvedeném na potvrzené objednávce. Pokud tak neučiní a nedohodne si s prodávajícím náhradní termín odběru, je prodávající oprávněn s tímto zbožím disponovat. Tímto není dotčeno právo prodávajícího vyžadovat náhrady nákladů spojené s přípravou objednávky. Kupující neodebráním potvrzené objednávky může přijít o své zařazení do skupiny, viz čl. IV.3 smlouvy.
 2. Převzetí zboží kupujícím, případně jim určeným dopravcem, bude potvrzeno na dodacím listě s čitelným uvedením jména a funkce přebírajícího. Podpisem dodacího listu přechází nebezpečí škody na uvedeném zboží na kupujícího.
 3. Místem dodání zboží pro kupujícího ze strany prodávajícího je provozovna Litomyšl v Litomyšli (okr. Svitavy)
 4. V případech, kdy prodávající zajišťuje dopravu zboží a nebude moci z objektivních důvodů (extrémně nevhodné povětrností podmínky, technické problémy) dodávku učinit včas, dohodne s kupujícím náhradní způsob řešení.

VIII.Rizika

 1. V případě, že dopravu zboží zajišťuje kupující, přechází na něj nebezpečí škody v okamžiku, kdy prodávající předá zboží dopravci určenému kupujícím. Kupující potom přebírá odpovědnost za veškerou péči o přepravované zboží.
 2. V případě, že dopravu zboží zajištuje prodávající, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku převzetí zboží a podpisu dodacího listu.

IX.Kvalita

 1. Zboží – rostliny, dodávané prodávajícím jsou dodávány v živém stavu, bez zřejmých nemocí a škůdců.
 2. Prodávající ručí za to, že v době předání zboží zákazníkovi je toto v odpovídající kvalitě, v požadovaném druhu, velikosti a množství. Náhrady za chybějící druhy, odlišnou velikost nebo množství mohou být provedeny pouze se souhlasem kupujícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost na výsledky dalšího pěstování jím dodaného zboží ani za případné následné škody, které by mohly vzniknout zákazníkovi nebo třetí osobě jeho pěstováním nebo používáním, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
 4. Prodávající odpovídá za to, že rostliny exportované do zahraničí budou splňovat fytosanitární požadavky daného státu, popř. podmínky tranzitu. Neodpovídá za splnění podmínek, pokud bude kupující exportovat zboží do jiného státu, než bylo v objednávce uvedeno.

X.Platební podmínky

 1. Kupující nabývá vlastnického práva dle §445 Obchodního zákoníku. K nabytí vlastnického práva dochází až po úplném zaplacení kupní ceny za toto zboží, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
 2. Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti částek uvedených ve fakturách prodávajícího 14 dní od data odeslání faktury. V případě odběru zboží na prodejně CaC je vyžadována platba platební kartou, po dohodě i fakturou, lhůta splatnosti částek uvedených ve fakturách prodávajícího je 3 dny od data odběru.
 3. Prodávající může požadovat po zákazníkovi v případě platby převodním příkazem částečnou úhradu na zboží splatnou při jeho odebrání, a to ve výši 25% z účtované částky.
 4. V případě neuhrazení dlužné částky do splatnosti bez jakéhokoliv zdůvodnění (písemná omluva, osobní návštěva, …) může přijít o své zařazení do skupiny, viz čl. IV.3 smlouvy.
 5. Zaplacením dlužné částky se rozumí den, kdy celá částka byla připsána na účet prodávajícího, nebo byla složena v hotovosti do poklady prodávajícího. 
 6. V případě, že došlo u téhož kupujícího k opakovanému nesplnění platební povinnosti má prodávající právo odmítnout vydání dalšího zboží, dokud nemá vyrovnány předcházející závazky a je oprávněn požadovat úhrady plné ceny nejpozději při převzetí zboží.
 7. Nebude-li faktura uhrazena včas, bude nejprve telefonicky upozorněn a při následném nesplnění závazku bude zaslána písemná upomínka. Nebude-li dluh zaplacen ani poté, bude podána soudná žaloba

XI.Záruky a reklamace

 1. Prodávající ručí ta to, že v okamžiku převzetí kupujícím má dodávka odpovídající počet, kvalitu a je druhově pravá.
 2. Kupující je povinen si zboží při převzetí zkontrolovat. Neodpovídá-li tomu, co bylo dohodnuto, nebo má-li zjevné vady, musí o tom zákazník neprodleně informovat prodávajícího a pořídit o tom zápis do předávacího protokolu (dodacího listu) a dohodnout způsob řešení. Převzetím zboží přechází na kupujícího veškeré záruky za kvalitu rostlin.
 3. Reklamace převzatých rostlin, které nesplňují dohodnuté podmínky nebo mají viditelné nedostatky se podávají písemně do 3. dnů ode dne převzetí zboží. Jako den podání reklamace je bráno datum zaslání emailu, faxu, či datum podání na poště. Musí být přesně specifikován důvod a předmět reklamace. Na pozdější a nepřesné reklamace nebude brán zřetel.
 4. Kupující je povinen poskytnou nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace. Rostliny, které jsou reklamovány musí mít prodávající možnost si prohlédnout po dobu 14 pracovních dní od podání reklamace dle bodu XI.3, poté má nárok je zničit, pokud není dohodnuto jinak.
 5. Náhrada za reklamované zboží bude provedena dle dohody náhradou za nové rostliny, odpovídající kvality, popř. bude dohodnuta finanční náhrada.
 6. V případě neúrody, živelné katastrofy, stávky, přerušení nebo uzavření provozu a jiných překážek v práci způsobených vyšší mocí nenese prodávající žádnou zodpovědnost ani záruky za vyřízení potvrzených objednávek.

XII.Právní řád a řešení sporů

 1. Pro obchodní případy, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, se použije právní řád ČR.
 2. Případné spory budou řešeny v rozhodčím řízení, tj. osobou, na které se obě strany dohodnou.
 3. Jestliže k dohodě nedojde, bude spor řešit příslušný obecný soud ČR.

XIII.Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou platné od 8.9.2022
 2. Změny těchto podmínek jsou možné pouze písemnou formou a zveřejněním ve firemním tisku, včetně online způsobu – web, e-shop – www.skolky.cz

Vysvětlivky k užitým značkám v nabídce:

H 9*9*10   kontejner hranatý velikost hran
K 6            kontejner průměr v cm
Co5l          kontejner velký v litrech objemu
sem          semenáč
prost         prostokořené
bal             rostliny se zemním balem
vyh. 3/5     počet výhonů u keřů
I.,II.            kvalitativní třída
VK             vysokokmen
VK 6/8       vysokokmen s uvedením obvodu kmene
pyr.            pyramida u stromů

PK       polokmen
ČK       čtrvtkmen
ZK        zákrsek
šp.        špičák
KTS       keřové tvary stromů
KTK       kmenné tvary keřů
X/1/0     jednoletý řízkovanec
dtbal.     soliterní dřeviny 3 - 4 krát přesazované
PS dtbal rostlina s menším počtem přesazení
D           u Irisů dolní okvětní plátky
S           u Irisů horní okvětní plátky